Magnolia Quality Development Corporation Limited
msociety27_4.jpg

M Society - ฉบับที่ 27
Sustainable Society
มกราคม 2560

หลังจากที่ทุกประเทศทั่วโลกประสบปัญหาวิกฤติหนักหลายประการ ทั้งการ บริโภคที่เกินพอดีจนขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความยากจน ปัญหา สังคม ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการมุ่งพัฒนาทุนนิยมที่ เกินพอดี องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ.2015 จนถึง ค.ศ. 2030 หรืออีก 15 ปีต่อจากนี้ วาระโลกจะเข้าสู่ยุคการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ประเทศไทยซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จึงกลายเป็นประเทศผู้นำ เพราะศาสตร์นี้เคยประสบความสำเร็จใน การเปลี่ยนประเทศไทยจากความยากจนมาสู่ความผาสุกที่เน้นการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนมานานหลายสิบปี

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 8 MB
cover_mso267.jpg

M society - ฉบับที่ 26
Urban Farming
พฤศจิกายน 2559

ใครๆ ก็รู้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตร แต่พอยุคสมัย เปลี่ยนไป เกษตรกรรมก็กลายเป็นเรื่องไกลตัว เสียอย่างนั้น แต่พอดิจิทัลครองเมือง ดูเหมือนกระแส จะกลับตาลปัตร เพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจ ในเรื่องปลูกพืชปลูกผัก เรื่องอาหารสุขภาพการกิน กันมากขึ้น

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 8 MB
m_society_issue_25lo.jpg

M society - ฉบับที่ 25
Intenational Hub
สิงหาคม 2559

ต่อไปประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม เพราะหลังจากการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ส่งผลให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ ท่องเที่ยว

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 8 MB