Magnolia Quality Development Corporation Limited
msociety24allpagehiressp.jpg

M society - ฉบับที่ 24
Happiness Project
มิถุนายน 2559

จากผลสํารวจของธนาคารโลกและองค์การอนามัย โลกคาดการณ์ว่า ในปี 2563 ไทยเตรียมขึ้นแท่น เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก... เหตุเพราะปัญหาที่รุมเร้าสังคมไทยมากมายตั้งแต่ ค่าครองชีพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นพิษ แม้กระทั่งข่าวคราวความโหดร้ายที่เกิดขึ้น ซึ่งนำ เสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์และโลกออนไลน์ไม่เว้นแต่ละ วัน ทั้งหมดนี้ล้วนบั่นทอนจิตใจ และสร้างความรู้สึกซึม เศร้าให้แก่ผู้รับสารยิ่งนัก วิธีบรรเทาความเครียดที่ดีที่สุุดคือการสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและเผื่อแผ่แบ่งปันความสุขนั้นไป ให้คนอื่นๆ รอบตัวด้วย ในรอบหลายปีมานี้ มีหลายคนที่พยายามสร้างสรรค์ โครงการดีๆ ขึ้นมา ทั้งในภาคธุรกิจ กลุ่มบุคคล และส่วน งานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนมี เป้าหมายเดียวกันคือ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจ ของทุกคนในสังคม

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 9 MB
m_society_issue_23.jpg

M society - ฉบับที่ 23
Gen Y Gold Rush
เมษายน 2559

คงไม่ผิดหากจะบอกว่าประเทศไทย กาลังเข้าสู่สังคม GEN Y อย่างแท้จริง ด้วยจานวนประชากรกว่า 19 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชาชนทั้งประเทศ ต่างก็เกิดระหว่างปี 2523-2543 กอปรกับความสัมพันธ์กับโลกดิจิทัลที่ค่อนข้างแนบชิด ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้คนในวัยนี้มีบทบาทอย่างยิ่งในการกาหนดกระแสของสังคม

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 12 MB
mso22.jpg

M society - ฉบับที่ 22
The Beginning
กุมภาพันธ์ 2559

แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ผู้คนในกรุงเทพฯ นับหมื่นชีวิตต่างมาบรรจบพบกัน ณ สถานีรถไฟฟ้า เพราะนอกจากจะเป็นใจกลางสำคัญของการสัญจรไปยังจุดต่างๆ ในเมืองหลวงแล้ว หลายสถานียังเป็นศูนย์รวมของระบบสาธารณูปโภค ทั้งคอนโดมิเนียม ออฟฟิศ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย

ดาวน์โหลด

ขนาดไฟล์ 10 MB