Magnolia Quality Development Corporation Limited

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ปรัชญา
ที่ MQDC เราเชื่อว่าหนึ่งการสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อหลายชีวิต ดังนั้น 'เราจึงสร้าง…เพื่อที่จะสร้าง' ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราจึงตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต เพื่อให้การสร้างไม่ใช่แค่ทำเพื่อวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่ต้องส่งผลดีต่อทุกชีวิตจนถึงอนาคต


วิสัยทัศน์
เรายึดมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนมนุษย์ โดยยึดหลักที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ในการสร้างแนวคิดใหม่เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของทุกคนในอนาคต เช่นการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่ร่วมกันของคนทั้ง 3 รุ่น การสร้างธรรมชาติให้อยู่คู่ธรรมชาติโดยมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการสร้างผลงานคุณ ภาพ มีความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

พันธกิจ
เราคือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับสากลที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมทางความคิดด้านอสังหาริมทรัพย์ และนำไปสู่ความสุขและความยั่งยืนของเพื่อนมนุษย์ทุกคน