Magnolia Quality Development Corporation Limited

เกี่ยวกับ MQDC

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หนึ่งใน กลุ่มบริษัทดีที ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2553 ได้ก่อตั้งบริษัท แมกโนเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับจากการขยายตัวทางธุรกิจ ในการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล เพื่อก้าวไปข้างหน้า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ศูนย์การค้า รวมถึงธุรกิจการให้บริการ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยผลงานการออกแบบที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว


ขอบเขตของธุรกิจ (Scope Of Business) เราดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 2 ด้านหลัก ดังนี้

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Investment) การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยทำการสนับสนุนทั้งการวิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนทำการลงทุน อีกทั้งยังเปิดรับโอกาสทางธุรกิจและโครงการใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้พัฒนาแต่พียงผู้เดียว หรือเป็นโครงการร่วมทุน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) การพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเน้นไปที่การพัฒนาทั้งโครงการบ้านเดี่ยว และคอนโดมีเนียม ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการก่อสร้างที่มีคุณภาพโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เลือกใช้วัสดุชั้นดี การออกแบบที่พิถีพิถันสอดรับลงตัวกับไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แมกโนเลีย ยังให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านการออกแบบที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมและร่วมอนุรักษ์โลก