Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC ต้อนรับ SCG
10 September 2018
วันที่ 24 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคุณอานนท์ พูกกะณะสุด ผู้บริหาร SCG พร้อมคณะทำงานวิชาชีพ Facility Management Academy ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC ณ ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด พร้อมรับฟังบรรยายเรื่อง WELL Building Standard โดยทาง RISC มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Open Lab ของ SCG อีกด้วย
วันที่ 24 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคุณอานนท์ พูกกะณะสุด ผู้บริหาร SCG พร้อมคณะทำงานวิชาชีพ Facility Management Academy ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC ณ ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด พร้อมรับฟังบรรยายเรื่อง WELL Building Standard โดยทาง RISC มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Open Lab ของ SCG อีกด้วย
ย้อนกลับ