Magnolia Quality Development Corporation Limited
RISC ต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา
14 September 2018
วันที่ 30 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตย์หลักและสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 90 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมฟังบรรยายเรื่อง WELL Building Standard ซึ่งเป็นส่วนหนึงในการศึกษาวิชางานระบบและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ RISC ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด
วันที่ 30 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตย์หลักและสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 90 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ RISC พร้อมฟังบรรยายเรื่อง WELL Building Standard ซึ่งเป็นส่วนหนึงในการศึกษาวิชางานระบบและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ RISC ชั้น 4 โครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด
ย้อนกลับ