Magnolia Quality Development Corporation Limited
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด "คิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์" โดยการคำนึงถึงคุณค่าในการพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ ด้วยการยึดหลักการให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันของคนทั้ง 3 รุ่น (3 generations) และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสุขภาพที่ดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยมีขอบเขตการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร ดังนี้

ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน สนับสนุนทั้งการวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลงทุน พร้อมเปิดรับธุรกิจหรือโครงการใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งรูปแบบที่เป็นผู้ลงทุน ผู้บริหารโครงการ หรือการร่วมทุน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาทั้งในรูปแบบของบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม เน้นแนวคิดโครงการที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ งานก่อสร้างระดับคุณภาพ โดยเลือกใชัวัสดุชั้นดี พิถีพิถันในการออกแบบ ให้สอดรับกับทุกรูปแบบในการดำเนินชีวิต และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ