Magnolia Quality Development Corporation Limited
ย้อนกลับ
เพราะการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นอยู่ในใจของทุกคน เราจึงใส่ใจในการออกแบบสภาพแวดล้อมตลอดมา โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย การลบเหลี่ยมมุมของอาคาร พร้อมวางโครงสร้างป้องกันความชื้น ฝุ่น เชื้อรา ปลวก การใช้สีและวัสดุปลอดสารพิษ รวมทั้งแสงสว่างและการไหลเวียนอากาศภายในบ้าน เพื่อเข้าถึงทุกรูปแบบการใช้ชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น

วีดีโอ MQDC

เพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

news_sep_14_2018_main_1.jpg

RISC ต้อนรับคณะสถาปัตย...

วันที่ 30 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัต...
news_sep_10_2018_main_2.jpg

RISC ต้อนรับ SCG

วันที่ 24 สิงหาคม 2561, กรุงเทพฯ - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ต้อนรับคุณอานนท์ พูกกะณะสุด ผู้บริหาร SCG พร้อมคณะทำงานว...